Logo da Rapor ve Formlarda Kullanılan Fonksiyonlar

Logo da Rapor ve Formlarda Kullanılan Fonksiyonlar

 

FONKSİYON LİSTESİ

1- MIN(number, number)

2- MAX(number, number)

3- MOD(number, divisor)

4- DIV(number, divisor)

5- ABS(number)

6- VAL(text)

7- DATE(day, month, year)

8- AFTER(days, year)

9- DAYS(firstdate, lastdate)

10- DAYOF(date)

11- MONTHOF(date)

12- YEAROF(date)

13- WDAYOF(date)

14- ROUND(number)

15- TRUNC(number)

16- ERATE(date, currency)

17- CREATE(date, base curr., base rate, dest. curr)

18- STRPOS(search string, string)

19- FLOOR(number)

20- CEIL(number)

21- FRAC(number)

22- EXP(number)

23- LN(number)

24- POWER(base, exponent)

25- SQR(number)

26- SQRT(number)

27- COS(number)

28- SIN(number)

29- TAN(number)

30- STRLEN(text)

31- WEEKNUM(year start, first week, date)

32- STR(number)

33- DATESTR(date, format)

34- MONTHSTR(month)

35- WDAYSTR(weekday)

36- NUMSTR(number, decimals, format)

37- TIMESTR(time, format)

38- RESXSTR(list resource, tag)

39- RESSTR(string resource)

40- CRESSTR(list id., tag)

41- SUBSTR(text, start, length)

42- UPCASE(text)

43- LOWCASE(text)

44- TRIMSPC(text, option)

45- JUSTIFY(text, direction, fill, length)

46- WRNUM(language, numer, part)

47- IF(expression, value1, value2)

 

FONKSİYONLARIN KULLANIMI

 

 1. MIN(number, number)

Fonsiyonun içerindeki sayılardan küçük olanı verir.

MIN(5, 6)      =          5

 

 1. MAX(number, number)

Fonsiyonun içerindeki sayılardan büyük olanı verir.

MAX(5, 6)     =          6

 

 1. MOD(number, divisor)

Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde kalanı verir.

MOD(35, 6)   =          5

MOD(42, 7)   =          0

 

 1. DIV(number, divisor)

Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde bölümü verir.

DIV(35,6)      =          5

DIV(42, 7)     =          6

           

 1. ABS(number)

Bir sayının mutlak değerini alır.

ABS(7)           =          7

ABS(-7)         =          7

 

 1. VAL(text)

Metin olarak yazılmış bir sayıyı sayı formatına çevirir.

VAL(“1000”) =          1000

 

 1. DATE(day, month, year)

Gün, ay ve yıl bilgisine göre tarih formatına çevirir.

DATE(31, 12, 2000) =          31.12.2000

 

 1. AFTER(days, date)

Bir tarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir.

AFTER(10, DATE(10,02,2001))     =          20.02.2001

AFTER(10, [Günün tarihi])  =          15.02.2001 (Günün tarihi 05.02.2001 ise)

 

 1. DAYS(firstdate, lastdate)

İki tarih arasındaki gün sayısını verir.

DAYS(DATE(13,10,2000), DATE(21,10,2000))    =          8

 

 1. DAYOF(date)

Verilen tarihin gününü verir.

DAYOF(DATE(10,12,2000))           =          10

 

 1. MONTHOF(date)

Verilen tarihin ayını verir.

MONTHOF(DATE(10,12,2000))    =          12

 

 1. YEAROF(date)

Verilen tarihin yılını verir.

YEAROF (DATE(10,12,2000))       =          2000

 

 1. WDAYOF(date)

Verilen tarihin haftanın kaçıncı günü olduğunu verir.

WDAYOF (DATE(30,03,2001))     =          5

 

 1. ROUND(number)

Verilen sayıyı en yakın tamsayıya çevirir.

ROUND(5.25)           =          5

ROUND(5.61)           =          6

 

 1. TRUNC(number)

Verilen sayının ondalıklı kısmını kaldırarak tamsayıya çevirir.

TRUNC(5.25)                       =            5

TRUNC(26.85)         =          26

           

 1. ERATE(date, currency)

İstenilen döviz cinsinin, otomatik kullanımda olan türünün, belli tarihteki kurunu getirir.

ERATE(DATE(05,05,2002),20)

 

05.05.2002 tarihine girilen EURO kurunu getirir. (Döviz kullanım parametrelerinde otomatik kullanıma hangi döviz türü seçildiyse, o türün kurunu getirecektir.)

 

 1. CREATE(date, base curr., base rate, dest curr)

İstenilen dövizli tutarın çapraz kurla çevrilen değerini getirir.

CREATE(DATE(05,05,2002),1,1500,20) = 1.453,25

 

05.05.2002 tarihindeki USD kurun 1.600.000 TL, EURO kurun da 1.550.000 TL olduğunu kabul edelim. 1500 EURO’nun bu tarihteki USD karşılığını bulmak için CREATE fonksiyonu yukarıdaki şekilde kullanılır ve fonksiyon 1.453,25 sonucunu bulur. (Matematiksel formül: 1.500*1.550.000/1.600.000)

 

 1. STRPOS(search string, string)

Metin içersinde aranacak olan karakterin metnin kaçıncı karakteri olduğu bilgisini verir.

STRPOS(“E”,”KALEM”) =            4

 

 1. FLOOR(number)

Verilen sayıyı kendisinden küçük en yakın tamsayıya çevirir.

FLOOR(2,8)  =           2

FLOOR(-2,8) =          -3

 

 1. CEIL(number)

Verilen sayının ondalık kısmını 1’e tamamlayarak tamsayıya çevirir.

CEIL(15.25)  =          16

CEIL(15.75)  =          16

 

 1. FRAC(number)

Verilen sayıdan sayının tamsayı kısmını çıkardıktan sonra kalan sayıyı 0 ve +/-1 den yakın olanına çevirir.

FRAC(3,15)  =          0

FRAC(-3,15) =          0

FRAC(3,75)  =          1

FRAC(-3,75) =          -1

 

 1. EXP(number)

Doğal logaritma(ln) fonksiyonunun tersidir. Doğal logaritma fonksiyonunun tabanının (e) verilen sayı kadar kendisi ile çarpımının en yakın olduğu tamsayıyı verir.

EXP(1)          =          3 (e’nin yaklaşık değeri)

EXP(2)           =          7

           

 1. LN(number)

Doğal logaritma fonksiyonudur. “e” tabanına göre logartima fonksiyonunu sonucunu en aykın tamsayıya çevirir..

LN(2)             =          1

EXP (LN (5)) =          5

 

 1. POWER(base, exponent)

Bir sayının belirtilen kuvvetini verir.

POWER(9,2)            =          81        (92)

POWER(2,3)            =          8          (23)

 

 1. SQR(number)

Bir sayının karesini (kendisi ile çarpımını) verir.

SQR(2)           =          4

SQR(7)           =          49

 

 1. SQRT(number)

Bir sayının karekökünü verir.

SQRT(81)      =          9

SQRT(225)    =          15

 

 1. COS(number)

Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) cosinüsünü verir.

COS(0)          =          1

 

 1. SIN(number)

Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) sinüsünü verir.

 

 1. TAN(number)

Bir sayının (radyan cinsinden verilen açının) tanjantını verir.

 

 1. STRLEN(text)

Seçilen metnin kaç karakterden oluştuğu bilgisini verir. Türü sayıdır.

STRLEN(“abcdefg”)            =          7

STRLEN(“999”)       =          3

 

 1. WEEKNUM(year start, first week, date)

İlgili tarihin yılın kaçıncı haftası olduğuna dair bilgi getirir. First week parametresi MS Outlook’ta olduğu gibi çalışır.

1: Yılın ilk haftası Ocak 1 ile başlar

2: İlk 4 günlük hafta yılın ilk haftasıdır (Ocak 1 Cuma ise yılın ilk haftası

ayın 4’ü ile baslıyor)

3: İlk tam hafta yılın ilk haftasıdır.

WEEKNUM (DATE(01,01,2002),1, Teslim tarihi)

 

 1. STR(text)

Sayı olarak tanımlanmış alanı metin formatında yazar.

STR(1234)     =          1234

 

 1. DATESTR(date, format)

Verilen tarihi metne çevirerek istenen formatta yazar.

DATESTR(DATE(23,12,2001),1)   =          12.23.2001

DATESTR(DATE(23,12,2001),2)   =          23.12.2001

 

 1. MONTHSTR(month)

Verilen sayıya karşılık gelen ayı metin olarak yazar.

MONTHSTR(2)       =          Şubat

MONTHSTR(12)     =          Aralık

 

 1. WDAYSTR(weekday)

Verilen sayıya karşılık gelen günü metin olarak yazar.

            WDAYSTR(3)          =          Çarşamba

            WDAYSTR(5)          =          Cuma

 

 1. NUMSTR(number, decimals, format)

Verilen sayıyı metne çevirerek istenen formatta yazar.

NUMSTR(1234,3,1) =          1234

NUMSTR(1234,3,6) =          1234,000 %

NUMSTR(1234,2,7) =          1.234,00

NUMSTR(-1234,1,1)            =          1.234,0 (A)

 

 1. TIMESTR(time, format)

Verilen saat bilgisini metne çevirerek istenen formatta yazar.

 

 1. RESXSTR(list source, tag)

Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki liste numarası (list source) ve bu numaralı listedeki eleman numarasına (tag) karşılık gelen metni getirir.

RESXSTR(25550,1) =          Stok kodu

RESXSTR(25550,2) =          Stok açıklaması

 

 1. RESSTR(string resource)

Resource klasörü altında bulunan LRF uzantılı dosyalardaki metinleri getirir.

            RESSTR(29057)       =          Uygun kayıt bulunamamıştır.

 

 1. CRESSTR(list id., tag)

 

 1. SUBSTR(text, start, length)

Seçilen metin alanı istenilen karakterden başlayarak istenilen uzunlukta yazmak için kullanılır.

SUBSTR(“abcdef”,2,3)        =          bcd

SUBSTR(“abcdef”,1,4)        =          abcd

 

 1. UPCASE(text)

Verilen metni büyük harflerle yazar.

UPCASE(“Text”)     =          TEXT

 

 1. LOWCASE(text)

Verilen metni küçük harflerle yazar.

LOWCASE(“Text”) =          text

 

 1. TRIMSPC(text, option)

Seçilen metnin başındaki ve/veya sonundaki boşlukları atar.

TRIMSPC(“   ABC   ”,1)     =          ABC

                  TRIMSPC(“   ABC   ”,2)     =             ABC

                  TRIMSPC(“   ABC   ”,3)     =          ABC

 

 1. JUSTIFY(text, direction, fill, length)

Seçilen metni istenilen uzunlukta yazar. Metinde oluşan boşlukları istenen karakterle doldurur.

JUSTIFY(STR(4),1,“0”,3)   =          004

JUSTIFY(“ABC”,2,“F”,7)   =          FFABCFF

 

 1. WRNUM(language, number, part)

Bir sayının tamsayı ya da ondalık kısmının belirtilen dilde yazı haline getirir. Dillere (language) karşılık gelen sayılar Goldset.sys, ERPset.sys dosyalarında tanımlanmıştır. (1=Türkçe, 2=İngilizce, 4=Almanca…) Tamsayı kısmın istenen dilde yazılması için part’a 1, kuruş hanesinin yazılması içinse part’a 2 değeri verilir.

WRNUM(1,100,1)               =          Yüz

WRNUM(2,1000,1)             =          OneThousand

WRNUM(1,100.05,2)          =          Beş

WRNUM(4,100.05,1)          =          Ein(s)Hundert

 

 

 1. IF(expression, value1, value2)

Belirtilen koşul (expression) sağlanıyorsa birinci değeri(value1); sağlanmıyorsa ikinci değeri (value2) getirir. Türü sayıdır.

IF(2*2=4, “İki kere iki dört eder”, 1500)     =          İki kere iki dört eder

IF(2*2=100, “İki kere iki dört eder”, 1500) =          1500

 

Comments

 1. JeaTeef - 1 Ocak 2019 at 02:44

  Canadian Pharmacy Levitra Amoxicillin And Cystic Acne finpecia canada Does Propecia Regrow Hair Order Cialis Without Prescription Lexin Cephalexin

 2. JeaTeef - 16 Ocak 2019 at 05:38

  Cheap Zentel Mail Order Carmarthenshire cialis 5 mg Greenline Pharmacy Tamoxifen Citrate 2050 No Prescription Clavamox

 3. JeaTeef - 22 Ocak 2019 at 12:04

  Can I Take Tylenol With Amoxicillin viagra Pillole Kamagra

 4. ammo - 9 Şubat 2019 at 10:15

  This interesting useful information indicates much a person like me and even more to my fellow workers.

 5. JeaTeef - 6 Mart 2019 at 06:26

  Cialis Generico Acquisto Buy Amoxicillin No Prescription Canada viagra Side Effects Of Cephalexin Antibiotics Antiobiotic Without Precription Metronidazole 200mg Sale Montreal

 6. JeaTeef - 15 Nisan 2019 at 17:06

  Propecia Rash Active Ingredient Viagra Baja De Precio Levitra 10 Precio cialis 5mg Direct Progesterone Menopause Find Best Website Shop Online

 7. StevQued - 10 Mayıs 2019 at 09:43

  Finasteride Results Pictures Generic Propecia Propecia Weight Training Farmcy On Line viagra Priligy Laboratorio Cialis Precio 10 Mg

 8. StevQued - 30 Mayıs 2019 at 17:29

  Buy Generic Zithromax Online Probleme Mit Levitra propecia inem Propecia Sildenafil

 9. Ellincons - 6 Haziran 2019 at 14:16

  Buy Antibiotics Online Uk Comprar Cialis 24h viagra Buy Flagyl 400 Mg Shipping 20 Mg Lisinopril Sale No Perscription Canadian Family Pharmacy Online Canada

 10. Keldede - 8 Haziran 2019 at 13:10

  Acheter Cialis Sur Internet Canine Moist Dermatitis Cephalexin Dosage viagra vs cialis Viagra Pas Cher Payement SСЂВ curisСЂВ  For Sale Zithromax Z Pak Oral Low Cost Pharmacy Online

 11. StevQued - 11 Haziran 2019 at 02:56

  Meilleur Site Achat Kamagra Where Can I Get Ampicillin Quickly buy viagra online Viagra On Sale At Sears

 12. Ellincons - 15 Haziran 2019 at 01:20

  Where To Buy Methotrexate Zithromax And Bronchitis Tadalafil Tablets 10 Mg cialis price Durer Plus Longtemps

 13. Keldede - 19 Haziran 2019 at 20:03

  Propecia Vault Viagra In Farmacia Serve Ricetta Levitra Online online cialis Cialis Bio Yasmin Purchase Cialis Online Canada

 14. Ellincons - 23 Haziran 2019 at 05:36

  Salem Propecia Trigliceridos Cialis Sublinguale viagra Viagra Apotheke Deutschland Zithromax Chlamydien

 15. StevQued - 27 Haziran 2019 at 18:49

  Prix Levitra 10mg En Ligne Buy Tadalafil 20mg Price cialis Levitra Without A Rx

 16. Keldede - 1 Temmuz 2019 at 00:04

  Priligy Dapoxetina Generico canadian pharmacy cialis Where To Purchase Chat Lagyl Acquistare Viagra Online Con Postepay Kamagra 100 Chewable Tablet

 17. Ellincons - 5 Temmuz 2019 at 06:55

  Buy Olanzapine Viagra A 16 Ans online pharmacy Cheap Tadacip From Holland Priligy Quanto Costa

 18. StevQued - 8 Temmuz 2019 at 12:18

  Cialis 20 Amoxicilan cialis canada Buying Cialis In Waterloo Bentyl Cash Delivery For Sale Amoxicillin And Yeast Infections

 19. Keldede - 14 Temmuz 2019 at 20:12

  Cialis 33 Anos Zithromax 250 Mg Uses Cheap Ciealis Cialis And Dapoxetine Nolvadex Men

 20. Ellincons - 14 Temmuz 2019 at 23:05

  Cialis Generic Price Retin A Gel 0.1 Without Prescription online cialis Prezzi Viagra In Farmacia Generic Viagra Canadian

 21. StevQued - 18 Temmuz 2019 at 12:27

  Get Presctiption Online For Toradol Im Ricetta Cialis Online Priligy Diarrea Kamagra Kaufen Schweiz Amoxicillin For Face Rash Canadain Drugs

Leave a Reply